Organisatie
Predikanten

Onze predikant

Ds. A. van Duinen

Dominee

Oud-Loosdrechtsedijk 235

1231 LX Loosdrecht

035-5823263

Profielschets van de te beroepen predikant voor de Hervormde Gemeente Loosdrecht

Voor invulling van de ontstane vacature van predikant wordt gezocht naar een predikant die nauw aansluit bij het hieronder geschetste profiel.

Algemeen uitgangspunt

De Bijbel is het onfeilbare en levende Woord van God. Voor de te beroepen predikant is het de bron en norm voor het gemeenteleven. De
Heilige Geest getuigt door de Bijbel van Gods genade en liefde in Zijn Zoon Jezus Christus.

Voorganger

 • In de erediensten staat de prediking en de aanbidding van God
  centraal.
 • De prediking is bijbels en heeft de reformatorische
  belijdenisgeschriften als grondslag.
 • De prediking kenmerkt zich door een grondige uitlegging van de
  schriften en heeft een duidelijke pastorale inslag en toepassing naar
  de actualiteit.
 • De predikant beschikt over een goede preekvaardigheid.
 • In de eredienst wordt aandacht voor het pluriforme
  karakter van de gemeente verwacht.
 • In de erediensten wordt voornamelijk gebruik gemaakt van:
  • Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV);
  • Liedboek voor de Kerken (1973) en
  • De protestants-evangelische liedbundel Hemelhoog
 • De invoering van Het Nieuwe Liedboek wordt niet overwogen.
 • Variatie in onderdelen van de liturgie en interactie met de
  gemeente zijn mogelijk.

Herder

 • De pastorale inzet is vooral gevraagd in situaties die
  professionele pastorale begeleiding vereisen, bijvoorbeeld bij ziekte, rouwverwerking, conflicten en relationele problemen.
 • Het pastoraat is gericht op geloofsopbouw van de gemeente en individuele gemeenteleden.
 • In de pastorale zorg is elke leeftijdsgroep belangrijk. De nadruk ligt wel op gezinnen met opgroeiende kinderen – een relatief grote groep in onze gemeente.
 • Er wordt actieve betrokkenheid bij het jeugdwerk verwacht.
 • Ondersteunt en geeft toerusting aan ouderlingen en niet ambtelijke
  pastorale medewerkers, onder andere in de reguliere consistorievergaderingen.
 • Is zich bewust van de eigen grenzen en is in staat om deze zo nodig
  duidelijk aan te geven. Hierin is zoeken naar complementariteit belangrijk.

Leraar

 • Geeft leiding en sturing aan het catecheseteam.
 • Geeft zelf belijdeniscatechese en is actief betrokken bij de andere
  catechisaties aan de jongeren.
 • In de catechese staat de Bijbel centraal en dienen de reformatorische belijdenisgeschriften als leidraad.
 • Begeleiden van kringen, zoals huiskringen (studiemateriaal,
  kringleiders, meedenken, etc) en leiding geven aan leerhuis.

Collega

 • Begeleidt de kerkenraad, waarin zowel mannelijke als vrouwelijke
  ambtsdragers zitting hebben.
 • Werkt samen met ds. Van Duinen tot zijn emeritaat in november 2022.
 • Is bereid tot samenwerking met andere kerken en organisaties, waaronder het uitbouwen van het evangelisatiewerk.
 • Moet zich kunnen vinden in de bestaande beperkte vormen van samenwerking met de plaatselijke Gereformeerde Kerk (PKN) en Nederlands Gereformeerde Kerk.

Persoonlijke kenmerken

 • Inspireert en werkt met enthousiasme en overtuiging.
 • Houdt in vergaderingen overzicht en kan onderbouwt keuzes maken en knopen doorhakken.
 • Heeft oog en oor voor alle geledingen in de gemeente en kan
  verbindingen leggen tussen jongere en oudere generaties.
 • Heeft met name feeling met en is makkelijk benaderbaar voor jeugd en jongvolwassenen. Voor hen is de predikant een voorbeeld in geloof.
 • Is communicatief en kan goed met lof en kritiek omgaan.
 • Heeft een open houding als ‘dorpsdominee’, ook naar mensen die niet kerkelijk betrokken zijn.

Contact kan opgenomen met onze scriba: scriba@sijpekerk.nl

Pastoraal werk predikanten

De pastorale zorg binnen onze gemeente is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en wordt ingevuld door het pastoraal team dat bestaat uit beide predikanten, ouderlingen en pastoraal medewerkers.

De kerkenraad heeft in samenspraak met het pastoraal team afspraken gemaakt over de verdeling van het pastoraal werk. De ouderlingen en pastoraal medewerkers hebben een sectie toegewezen gekregen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de pastorale arbeid van onze predikanten:

Ds. A. van Duinen doet het pastorale werk in de secties 11 en 12 (voorheen Oud-Loosdrecht) en secties 8 en 9 (de Beukenhof en de Emtinckhof). Daarnaast zijn er enkele adressen in de wijken die door ds. Van Duinen bezocht worden - dit volgens afspraken gemaakt binnen het pastoraal team.

Ds. M. Roelofse verzorgt het crisispastoraat in de overige wijken en staat de ouderlingen en pastoraal medewerkers bij in de pastorale zorg van alledag.