Commissie Kerk en Israël

Op zoek naar onze Joodse wortels

De christelijke traditie is niet los te zien van de Joodse traditie. De protestantse kerk heeft een lange weg afgelegd, ook in de theologische bezinning, om tot dat besef te komen. Jezus zelf was een Jood, de eerste christenen waren Joden. De Joodse en christelijke traditie zijn in en met elkaar verstrengeld geraakt, hebben elkaar beïnvloed en hebben op elkaar gereageerd. Dat de kerk het gesprek met het Jodendom zoekt, raakt aan het hart van het belijden. Onze opdracht is de arbeid t.b.v. Israël in de verschillende geledingen van de kerk te coördineren:

Israëlzondag

Op Israëlzondag is er aandacht voor de verbondenheid met Israël. De Israëlzondag van een tijd geleden bracht veel moois teweeg. Kandidaat J.W. Mout uit Middelstum las de Geloofsbelijdenis van het volk Israël uit Deuteronomium 6. De schriftlezingen waren Exodus 13 en 1 Corinthe 5 :6-8: over het verwijderen van zuurdesem voordat het Joodse Paasfeest begint. Jouke van de Veer verwerkte veel mooie Joodse melodieën in zijn orgelspel en gaf zo de dienst een extra feestelijk tintje. Dat deed ook Klaus Eckardt, die de kinderen begeleidde op de accordeon bij het zingen van lied 91 uit de bundel Hemelhoog: ‘Weet je waar ‘t hemels koninkrijk op lijkt’.

Gemeenteavonden

Laatst was er een lezing door ds. W.F. Metzger, predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente ‘Het Gooi’. Hij sprak over Luther en de Reformatie en besteedde bijzondere aandacht aan Luthers uitspraken over de Joden. In het voorjaar was er een film ‘Unter Bauern’. De film gaat over de heldhaftige houding van Duitsers tijdens WO II, die onderduikers in huis hadden. Marga Spiegel en haar gezin overleefden op die manier. Zij werd door een boer in het Münsterland gered, die ondanks zijn lidmaatschap van de NSDAP en een vechtende zoon aan het Duitse front, niet aarzelde om zijn leven te riskeren en haar te beschermen. Dit is een film die gebaseerd is op de ervaringen van Marga Spiegel.

Contactpersonen:

Mevr. J. van den Berg, tel. 035-5823559
Mevr. M.M. Veldhuizen, tel. 035-6021832
H.M. Ploeger, tel 035-8879399

Excursie

In april-mei 2018 werd er een excursie georganiseerd met het thema ‘Joods leven toen en nu’. Ruim 30 gemeenteleden bezochten ‘Joods Weesp’. Zie hieronder de foto’s van de excursie.

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''