Organisatie
Kerkenraad

Kerkenraad

De Hervormde Gemeente Loosdrecht is ontstaan uit de samenvoeging van de hervormde gemeente te Oud-Loosdrecht en de hervormde gemeente te Nieuw-Loosdrecht. Op 1 januari 2019 werd deze samenvoeging een feit. Onze gemeente behoort tot de classis Utrecht van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en is onderdeel van de ring Breukelen. Sinds de samenvoeging is de structuur van de kerkenraad aangepast. Om meer ruimte te maken voor bezinning, de kerkenraad slagvaardiger en constructiever te maken en de vergaderdruk te verminderen is besloten te werken met een kerkenraad, kleine kerkenraad en moderamen. 

 

 

Het contact tussen de verschillende commissies, organen en kerkenraad dan wel kleine kerkenraad is gewaarborgd door het feit dat in de meeste commissies en organen ook een lid van de kerkenraad zitting heeft. Daarnaast worden commissies en organen periodiek – voor overleg – in de (kleine) kerkenraad uitgenodigd tijdens een vergadering.

De samenstelling van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Loosdrecht is de samenvoeging van beide ‘oude’ kerkenraden met een kleine herverdeling van taken en is als volgt:  

  • 2 predikanten
  • 1 preses (tevens ouderling)
  • 11 wijkouderlingen en 2 jeugdouderlingen
  • 6 diakenen en 1 diaken-scriba (1 vacature)
  • 7 ouderling-kerkrentmeesters

 

De kerkenraadsleden worden gekozen op voordracht van de gemeente volgens de regels van de Kerkorde van de PKN.

René Schouten van der Velden

Preses

Anneke van Henten

Scriba