Kerk zijn
Jaarthema

Sinds een aantal jaren wordt er binnen onze gemeente gewerkt met een jaarthema.


Om meer binding en samenhang tussen alle (werk)groepen, kringen en clubs binnen onze gemeente te realiseren staat er elk jaar één thema centraal. Het is onze hoop dat zo’n gezamenlijk thema een leidraad en ‘gemene deler‘ kan zijn.  Ook wordt er binnen de erediensten, de geloofsopvoeding en het Bijbelonderwijs aandacht besteed aan dit thema. Zo wordt het hopelijk makkelijker met elkaar te praten rondom Gods Woord en wordt het thema van allerlei kanten belicht en uitgediept.

Het streven is om ter afsluiting van het kerkelijk seizoen een gemeenteavond te organiseren rondom het gekozen thema.

 

Soms kiest de kerkenraad voor een thema dat over twee jaar ‘uitgesmeerd’ wordt. Meestal omdat één seizoen te kort is om het onderwerp tot zijn recht te laten komen. Dit geldt ook voor het huidige jaarthema: ‘Een goed verhaal’. Dit is een overkoepelend thema met twee deelonderwerpen. In 2020-2021 was het deelonderwerp ‘Op verhaal komen’ en dit seizoen staan we stil bij ‘Groeien door Gods Evangelie’.

‘Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.’

Efeziërs 4:15

Een goed verhaal | 2020 - 2022

Op verhaal komen en groeien door Gods Evangelie

Ds. Roelofse, onze voormalig predikant, lichte namens de kerkenraad de keuze voor het overkoepelende thema ‘een goed verhaal’ toe. Ook legt hij uit hoe de twee deelthema’s hieruit voortkomen en met elkaar samenhangen. In september 2020 schreef hij:

 

Files voor de milieustraat en overvolle afvalbakken: door de lockdown begon iedereen opeens zijn huis op te ruimen. En dat is precies waar Jezus het in deze korte gelijkenis over heeft. Hij vertelt over een huismeester die besluit zijn voorraadkamer leeg te halen. Door de jaren heen heeft hij heel wat verzameld, maar niet alles is bruikbaar en kan daarom weg. Voor Jezus is zo’n grote schoonmaak een treffend beeld voor wat het Evangelie met je doet. Als je je leven nog eens bekijkt vanuit Zijn perspectief dan verliezen dingen waar je eerder nog aan hechtte hun waarde. Ze moeten ruimte maken voor wat echt belangrijk is. Maar niet alles hoeft weg, er zijn ook zaken die Hij heel goed kan gebruiken voor de opbouw van Zijn Koninkrijk.

 

De komende twee jaar willen we stil staan bij het thema ‘een goed verhaal’. Daarmee bedoelen we het Evangelie van Gods genade in Jezus Christus. Dat is een verhaal waar je mee aan kunt komen bij de wereld, niet in de laatste plaats omdat alles ook echt gebeurd is. Jezus heeft uit liefde Zijn leven gegeven voor verloren mensen en Hij is weer opgestaan om daarmee een weg te banen naar een nieuw en eeuwig leven. Door de eeuwen heen heeft dat Evangelie mensen veranderd en bij God gebracht: door het geloof durven christenen te spreken waar anderen zwegen, stonden ze op waar anderen wegkeken. En dat is waar wij als gemeente toe geroepen zijn: om in woord en daad te getuigen van Gods liefde. Er is in onze gemeente het verlangen om meer naar buiten treden, om de wereld te vertellen over dat Evangelie. Maar daar gaat wel iets aan vooraf zegt Jezus. Je kunt niet zomaar aan de gang gaan, eerst moet je een leerling worden van het Koninkrijk, dat wil zeggen: gaan leven vanuit de toekomst met God op die nieuwe aarde. En dat doe je dus door als een huismeester je voorraadkamer op te ruimen en zowel het oude als het nieuwe tevoorschijn te halen.

 

Het komende seizoen willen we ons als gemeente nog eens nadrukkelijk laten bepalen bij dat discipelschap. We maken eerst de reis naar binnen om ons te laten vormen door God. Vandaar ook dat bijschrift bij het jaarthema: groeien door Gods Evangelie. Volgend jaar staan we opnieuw stil bij dat ‘goede verhaal’, maar dan vanuit het oogpunt wat dat te zeggen heeft aan de wereld. Maar dit seizoen dus eerst vooral luisteren om verder te groeien in het geloof. Het jaarthema zal onder meer in erediensten, gespreksgroepen en kringen een verdere invulling krijgen.

‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling van het Koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt’.

Mattheüs 13 vers 52

Op verhaal komen

Jaarthema 2020 -2021

Terugblik…

In het afgelopen kerkelijk seizoen, september 2020 tot juni 2021 lag de nadruk op het ‘op verhaal komen’. Dit was het eerste deel van het tweejaars-thema ‘Een goed verhaal – Op verhaal komen en groeien door Gods Evangelie

Het afgelopen seizoen is er gezocht naar de mogelijkheden die er zijn om het goede verhaal te vertellen van God onze Schepper. Deze God zond zijn Zoon naar de wereld om de wereld te redden en te behouden. Dat verhaal mag verteld worden. Wie goed luistert naar dit verhaal komt op adem. Je krijgt nieuwe kracht en je geest veert ervan op. Het brengt je ertoe van harte Gods wil te volbrengen.

 

Nu zijn wij toegekomen aan het twee deel van het thema.

Ds. Van Duinen schrijft daar het volgende over…

Groeien door Gods Evangelie

Jaarthema 2021 -2022

Gods boodschap doorgeven aan de wereld

Gods boodschap doorgeven aan de wereld is een Bijbelse opdracht, maar het gaat niet vanzelf om die boodschap door te geven. Om dat te doen, moet je eerst ontdekt hebben wát die boodschap is en je moet door die boodschap gegrepen zijn. Als je overweldigd bent door de kracht van die boodschap en het heil dat je daardoor ontvangen hebt, gun je een ander dat ook. Je houdt die boodschap niet voor je zelf en ook de kerk houdt die boodschap niet voor zichzelf. We vertellen die boodschap aan een ieder die het maar horen wil.

In het vorige seizoen was het thema: ‘een goed verhaal, op verhaal komen door het evangelie’. Daarin hebben we ons het afgelopen jaar geoefend door al luisterend verder te groeien in het geloof. In het komende jaar benadrukken we dat die boodschap doorgegeven moet worden aan de wereld.

 

In de boodschap die we uitdragen draait het om Christus. Hij staat centraal. God heeft de wereld lief gehad, zegt Johannes. Hij heeft de Joden lief, zijn eigen volk. Hij heeft de kerk lief, het lichaam waarvan Jezus Christus het Hoofd is, Hij heeft ook de wereld lief. Die wereld is een afvallige wereld, een wereld die voorbij leeft aan het heil. Het is een wereld die leeft in duisternis. Omdat God die wereld lief had is in die wereld een licht gaan stralen: Jezus Christus, het licht der wereld. God zond zijn enige Zoon. In die Zoon heeft Hij alles gegeven wat Hij te geven had. Meer dan zijn eigen Zoon kon God niet geven. Het liefste dat Hij had, dat gaf Hij.

 

God gaf zijn enige Zoon om eeuwig leven te brengen. Iedereen die zijn leven legt in Jezus’ handen ontvangt eeuwig leven. Gelovigen ontvangen dat eeuwige leven en het is ook voor de wereld bedoeld. Als u er bijvoorbeeld met uw niet-gelovige buren over praat, mag u vertellen van de liefde van de Here Jezus en de hoop van waaruit u leeft. En nodigt u hen dan eens uit om een keer mee naar de kerk te gaan. Toon u gastvrij, vertel iets over de kerk en de kerkdienst. Breng dit in uw gebed bij God. Vraag om verlichting door de Heilige Geest en vraag of door het evangelie van Jezus Christus veel mensen tot geloof zullen komen.

 

In vertrouwen beginnen wij aan een nieuw seizoen en daarbij zoeken wij naar wegen en mogelijkheden om Gods boodschap door te geven aan de wereld.

 

Ds. A. van Duinen

‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Johannes 3 vers 16

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''