Heilige Doop

Bij zijn hemelvaart heeft Jezus tegen zijn leerlingen gezegd: ''Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.''

De doop is het zichtbare teken dat we door God zijn aanvaard en markeert het begin van ons leven onder Gods heerschappij. De doop staat open voor al die ouders die de doop verlangen voor hun kinderen en voor ouderen die om welke reden nog niet gedoopt zijn. Voorafgaand aan de doop wordt er een doopgesprek gehouden en wordt in onderling overleg een datum voor de doop vastgesteld. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de wijkouderling of predikant.

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''