Heilig Avondmaal

Viering van het Heilig Avondmaal

Tenminste vier keer per jaar wordt dit sacrament bediend, bedoeld voor belijdende leden van onze gemeente en voor hen die in hun eigen gemeente of kerk tot de Tafel des Heren zijn toegelaten. De zondag voorafgaande aan de viering bereiden wij ons er mentaal op voor. Op de dag zelf is er ’s morgens de viering van het Heilig Avondmaal en ’s avonds de voortzetting en dankzegging van deze viering. 

 

Ter voorbereiding op de viering van de Maaltijd van de Heer en tijdens de avondmaalsdiensten gebruiken we de volgende formulieren: Voorbereiding Heilig Avondmaal en Orde Viering Heilig Avondmaal. Het gebruik van een formulier stamt uit de tijd van de Reformatie en was enerzijds bedoeld als onderricht aan de gemeente waartoe wij het Heilig Avondmaal vieren. Anderzijds zou de bediening zo ook op de juiste manier geschieden. Het komt nogal nauw bij de bediening van het sacrament en wij vieren het niet op onszelf maar als onderdeel van de wereldwijde gemeenschap van gelovigen. De kerkenraad hecht er daarom waarde aan dat het formulier kerkelijk geijkt is en recht doet aan wat de Bijbel over de viering van het Heilig Avondmaal zegt. Wij hebben gekozen voor het gebruik van passende en vooral kortere formulieren. Beide formulieren komen uit de Uitbreiding Gereformeerde Liturgie op het Dienstboek en hebben de klassieke elementen in zich, enkel in afgeslankte vorm.

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''