Gezinsdiensten

Eerste zondag van de maand

De ochtenddienst van de eerste zondag van elke maand is een gezinsdienst, met uitzondering van de maand augustus. Tijdens deze dienst verlaten alleen de jongste groepen van de Kindernevendienst de kerk. In de verkondiging, liturgie en liederenkeuze wordt geprobeerd aansluiting te vinden met de kinderen die wel in de dienst blijven. Tijdens de gezinsdienst wordt het nieuwe ‘Lied en woord van de maand’ geïntroduceerd, die in de weken erop in de diensten  maar ook thuis – geoefend kunnen worden. Het is immers geweldig om voor de Heer te zingen en belangrijk om Gods Woord te kennen.

Lied en woord van de maand

Elke maand leren wij een lied en een Bijbeltekst. Wij oefenen deze tijdens de dienst op zondag en natuurlijk kun je ze ook thuis oefenen en leren. Kies voor het leren van de Bijbeltekst een Bijbelvertaling die je prettig vindt. Als je de tekst elke dag een keer leest, ken je het zo uit je hoofd! Tijdens de gezinsdiensten in de Sijpekerk brengen we het nieuwe lied en de nieuwe tekst onder de aandacht en zingen we het nieuwe lied van de maand. Hieronder zie je de liederen en Bijbelteksten van dit kerkelijk seizoen tot aan de zomerperiode.  

Lied van de maand

September | Hemelhoog 641: ‘Ik kom in uw heiligdom binnen’
Oktober | Gezang 446, 1 en 3: ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’
November | Psam 42, 1 en 3: ‘Evenals de moede hinde’
December | Gezang 257: ‘Halleluja, eeuwig dank en ere’

Januari | Hemelhoog 323: ‘All Night, all day’

Februari | Psalm 115, 1 en 2: ‘Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd’

Maart | Gezang 442, 1 en 2: ‘Jezus ga ons voor’

April | Psalm 21, 1 en 3: ‘O Heer, de koning is verheugd’

Mei | Hemelhoog 682, 1 en 3: ‘Laat heel de wereld het zien’

Juni | Gezang 47, 1 en 3: ‘Jezus die langs het water liep’

Juli | Hemelhoog 2: ‘Welzalig de man die niet wandelt’

Woord van de maand

September | Mattheüs 5: 9
‘Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.’
Oktober | Psalm 126: 5
‘Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich.’
November | 2 Petrus 3: 13
‘Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.’
December | Zacharia 2: 10
”Jubel, Sion, en verheug je, want ik kom in jouw midden wonen’ – spreekt de HEER.’
Januari | Lukas 12: 7
‘Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.’
Februari | Hosea 6: 6
‘Want liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer.’
Maart | Johannes 10: 7
‘Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen.”
April | Psalm 22: 19
‘Zij kijken vol leedvermaak toe, verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel.’
Mei | 1 Korinthe 15: 21
‘Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens.’
Juni | Handelingen 1: 5
‘Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest.’
Juli | Openbaring 5: 5b
‘Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald.’

''In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we het geloof.''