Welkom en mededelingen

Intochtslied Opwekking 174 ‘Juich, want Jezus is Heer’
Refrein:
Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen
het leven weer geeft.

1 Liefde bedekt Zijn schepping,
de bloemen, de vogels, het gras.
Zou Hij dan jou vergeten,
Jezus, die blinden genas, verrees.
Refrein

2 Wees als een boom, die vrucht draagt,
ieder seizoen op zijn tijd.
Drink van het levend water,
Jezus, de bron voor altijd, verrees.
Refrein

Hemelhoog 609 ‘Machtig God, sterke Rots’
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
Niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon,
prijst de Geest, die ons woont.
Prijst de Koning, der heerlijkheid.
Prijst hem tot in eeuwigheid.

Stil gebed – Votum – Groet

Thema “Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van Zijn macht.”

Zingen Psalm 92: 1, 6 en 7
1 Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men den Here prijst,
dat men Hem eer bewijst:
zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.

6 Gij zult de eer verhogen
van wie vernederd wordt,
uw kracht is uitgestort,
uw licht verlicht de ogen.
Mijn ziel zal zich verblijden;
daar ligt terneergeveld
al wie zich met geweld
vergreep aan Gods bevrijden.

7 Zoals de cederbomen
hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron
de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn,
zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht.
Hun lot zal in zijn hand zijn.

Geloofsbelijdenis

Zingen door de kinderkerk

Gebed

Bijbellezing Efeze 6:10-20
10Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. 18Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. 19Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie 20waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.

Zingen Psalm 91: 1 en 2
1 Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning;
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.

2 God redt uw ziel van nood en dood,
Hij heeft u aangenomen;
een vogel, die ternauwernood
is aan de strik ontkomen.
De Heer zal over uw bestaan
zijn sterke vleugels breiden.
Hij is, in trouw u toegedaan,
uw schild en pantser beide.

Verkondiging

“Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van Zijn macht.”

Zingen Hemelhoog 260: 1 t/m 3 Als God Zijn stem doet horen
1 Als God zijn stem doet horen in Israël,
dan zien wij al zijn luister en macht.
Kom naar de heilige berg van God.
Zing dit feestlied in de nacht.
Refrein
Hij’s de Machtige van Israël.
de Machtige van Israël.
Zijn stem wordt gehoord
In de sterkte van zijn woord.
De Machtige van Israël.

2 Dan toont Hij zijn kracht,
en de blinden zullen zien.
De doven verstaan zijn stem.
De tong van de stomme
zal zingen in de nacht.
De lamme zal dansen voor Hem.
Refrein
Hij’s de Machtige van Israël.
De Machtige van Israël.
Zijn stem wordt gehoord
In de sterkte van zijn woord.
De Machtige van Israël.

3 De dorre woestijn
zal gaan bloeien als een roos.
De wildernis jubelt en lacht.
Spreek tot het hart
van wie moe is en bang:
Wees sterk!
De Heer vernieuwt uw kracht!
Refrein
Hij’s de Machtige van Israël.
De Machtige van Israël.
Zijn stem wordt gehoord
In de sterkte van zijn woord.
De Machtige van Israël.

Film met woorden van ds. A. van Duinen

Orde voor het afscheid van een dienaar des Woords
Vandaag eindigt uw dienstwerk als dienaar des Woords
in de Hervormde Gemeente Loosdrecht.
Eenmaal bent u in het ambt
van dienaar des Woords bevestigd.
Daarbij hebt u uitgesproken
dat u de heilige Schrift aanvaardt
als bron van de prediking
en als enige regel van het geloof
en dat u zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is.
U hebt beloofd geheim te zullen houden
wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen
en uw taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk.
Wij laten u gaan en zeggen u dank
voor de overtuiging, de inzet en de liefde
waarmee u tot hiertoe
uw dienstwerk in Christus’ kerk hebt vervuld.
Wij hopen dat u ook in uw volgende gemeente
de kerk mag blijven dienen
met de u geschonken gaven van hoofd en hart.

Gebed

Collecte

Zingen NLB 416 1 t/m 4 Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in de zijn liefde je bewaren,
In de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Toespraak door de preses van de kerkenraad

Na de dienst is er kort gelegenheid om afscheid te nemen van Rien en Madeleen. Er is koffie, thee en frisdrank.

Het nieuwe adres van Rien en Madeleen is:
Kerklaan 5
2223 AM Katwijk a/d Rijn

Last modified: 19 juni 2021